Het wonder van betekenis

Het wonder van betekenis

Datum/Tijd
Datum - 14/03/2022
Tijd - 15:00 - 17:00

Locatie: Ursulakapel, Voogdijstraat 24, Roermond

Afdeling: Roermond

Thema: Het wonder van betekenis; onderscheid tussen ‘kennis van feiten’ en ‘meningen over betekenis’

Spreker: Paul van Tongeren

Emeritus-hoogleraar Paul van Tongeren (wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven) zal in zijn gebruikelijke, helder te volgen, gedachtenopbouw stilstaan bij een momenteel erg spannend onderwerp in het publieke discours: het onderscheid kunnen maken tussen ‘kennis van feiten’ en ‘meningen over de betekenis’. Want juist dat laatste wordt bedreigd door enerzijds ‘sciëntisme’ en anderzijds ‘subjectivisme’.
Met sciëntisme wordt de opvatting bedoeld dat alleen de (natuur)wetenschappen tot waardevolle kennis over de wereld kan leiden en dat filosofie alleen zinvol is als ze de wetenschappelijke methode hanteert. Alternatieve kennisbronnen zoals kunst, godsdienst of intuïtie worden als zinloos van de hand gewezen. Een bekende hedendaagse representant van deze gedachte is Dick Swaab, ‘Wij zijn ons brein’. Met subjectivisme wordt in dit verband de wereldbeschouwing bedoeld die alleen nadruk legt op de betekenis van het ik; wij kunnen alleen kennen wat wij ons als subject bewust zijn.
Niet deze òf-òf-tegenstelling, maar: sta eens stil bij het wonderlijke van het telkens opnieuw oplichten van betekenissen in onze waarnemingen.

Back to Top