Welkom bij de Adelbert Vereniging Midden-Brabant. 

Wat wil de Adelbert Vereniging Midden-Brabant?

Adelbert wil een ontmoetingsplaats zijn voor haar leden, zodat zij kennis kunnen nemen van ontwikkelingen in de samenleving en in de wetenschap en kritisch kunnen reflecteren op maatschappelijke thema’s van velerlei aard. Levensbeschouwing, cultuur, geschiedenis, filosofie, ethiek, economie en techniek leveren onderwerpen voor debat. Leden van de vereniging voelen zich betrokken op een maatschappij waar, naast de noodzakelijke inzet om de economie voor ieder goed te laten functioneren, belang wordt gehecht aan waarden als eerlijkheid, trouw, compassie, rechtvaardigheid en vrijheid in gebondenheid. De vereniging weet zich daarbij geïnspireerd door haar christelijk gedachtegoed, met een open blik op de samenleving. De vereniging wil participeren in een groter geheel van organisaties waar uitgangspunten op herkenbare wijze de uitgangspunten van onze vereniging ondersteunen. Het landelijk bestuur onderhoudt hiervoor contacten met het Thijmgenootschap en de Thomas More stichting (voorheen Radboud Stichting).  De vereniging ontplooit haar activiteiten vooral binnen de afdelingen, maar ook eens per jaar op  landelijk niveau. Het bestuur van de afdeling Midden-Brabant verwezenlijkt de doelstellingen van de vereniging door een jaarprogramma met lezingen voor haar leden vast te stellen. Daarnaast onderhoudt zij intensieve contacten met de Wetenschappelijke Kring Tilburg (WKT). Over en weer worden aan hun leden twee specifieke lezingen aangeboden.

De opgedane kennis en ervaringen worden door het plaatselijk bestuur conform de doelstellingen doorgegeven aan de vijf andere afdelingen en belangstellenden. Daarnaast zijn er binnen het jaarprogramma bijeenkomsten, waarbij aandacht wordt gegeven aan ontspanning en het bevorderen van sociale contacten.

De bijeenkomsten van de vereniging staan voor een belangrijk gedeelte in het teken van informatie en debat over genoemde onderwerpen. Betekenisgeving ontstaat dan in de relatie met de ander en het uitwisselen van gedachten. Dat vormt een onderdeel van onze sociale cultuur.

De Adelbert Vereniging Midden-Brabant in 2022-2023 

Enige decennia jaren terug  werd de Adelbertvereniging Midden-Brabant opgericht door een klein aantal Brabanders. In de eerste jaren waren er enkele tientallen leden, nu zijn er ruim 85 leden afkomstig uit Tilburg en omstreken. De leden van onze vereniging voelen zich thuis binnen onze bijeenkomsten!  Op de bijeenkomsten worden aanwezigen welkom geheten door de voorzitter. Voor de lezing en ook na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de lezing en andere zaken. Introducés zijn van harte welkom. De hoogte van de contributie behoeft geen belemmering te zijn. Een lidmaatschap kost  € 75,= per lid (en voor de partner € 25). Er worden op een kwalitatief hoog niveau lezingen gehouden door deskundige sprekers. Dankzij het netwerk van de bestuursleden kunnen mensen met naam en faam met succes uitgenodigd worden. De lezingen zijn vaak verrassend en voor een ieder verrijkend.  Een lidmaatschap van onze vereniging is dan ook alleszins aan te raden.

Ook voor het komende seizoen, dat loopt van oktober tot en met juni, is het bestuur er in geslaagd lezingen met zeer verschillende onderwerpen aan te bieden. De lezingen worden gehouden in  De Commanderie aan de Rielseweg 861, 5032 SB Tilburg. Op het eind van het seizoen is er een dagvullende excursie.  Zie het hiervoor het jaarprogramma onder ‘Activiteiten’.

Agenda

Geen Evenementen
Back to Top