Historie Roermond

De geschiedenis van afdeling Roermond is nauw verbonden met die van de landelijke Adelbert Vereniging.

Archieven laten zien dat 1960 als een kantelmoment van de landelijke vereniging kan worden beschouwd. Gedurende de jaren zestig koppelde de vereniging zich los van het kerkelijk gezag; ontwikkelde in een kritisch-progressieve richting, niet steeds naar de zin van alle plaatselijke afdelingen. De invloed van de afdelingen op het beleid van het landelijk bestuur groeide en resulteerde in de nieuwe statuten van 1968. De aanduiding Sint werd geschrapt en de katholieke identiteit werd vervangen door ‘communicatie op grondslag van het christendom’; de afdelingen werden autonomer. Het (voort)bestaan van de afdeling Roermond is mede te danken aan de haar in de nieuwe statuten toegekende autonomie. Het is moeilijk na te gaan wanneer de eerste leden van protestante huize – Roermond kende en kent een actieve protestante gemeenschap – toetraden tot Adelbert Roermond, maar feit is dat zij heden ten dage een belangrijke plaats innemen in onze afdeling.

Moest men voorheen gevraagd worden om toe te treden tot Adelbert Roermond – er zijn mensen die denken: dat is nog steeds zo – nu is het vanzelfsprekend dat men ongeacht religie, levensovertuiging of opleiding lid kan worden. Omdat te verankeren werden de statuten in 2000 (en nogmaals in 2010) opnieuw aangepast: de verwijzing naar opleiding en maatschappelijke positie van de leden verdween, evenals dat het evangelie de bron van inspiratie moest zijn.

Voortaan baseert de vereniging – en Roermond ook – haar handelen op algemeen christelijke beginselen; dat uit zich niet alleen in de onderwerpen die aan de orde komen maar ook in de wijze waarop leden met elkaar omgaan.

Vanuit die beginselen programmeert Adelbert Roermond haar bijeenkomsten.

Behalve informatief dienen lezingen – zo mogelijk – ook maatschappelijk, levensbeschouwelijk of religieus relevant te zijn. Er is tijd voor discussie, maar er is geen enkele verplichting om daar aan deel te nemen; wel vinden wij respect voor elkaars meningen essentieel. De vereniging wil een veilig podium bieden aan haar leden voor (onderlinge) gedachtewisseling zonder mogelijk controversiële onderwerpen bij voorbaat uit te sluiten (geen taboes). Met veilig wordt bedoeld: een open maar respectvolle benadering van elkaar, zonder meningen op te dringen maar juist ruimte te laten voor en kennis te willen nemen van andere meningen.

Agenda

Geen Evenementen

Back to Top